სალექციო კურსები

 • ზოგადი ენათმეცნიერების შესავალი
 • ლინგვისტური ტერმინოლოგია
 • ლინგვისტური მიმდინარეობები და სკოლები
 • ენობრივი კონტაქტი და ბილინგვალობა
 • ენათა დოკუმენტაცია და ლინგვისტურ მონაცემთა ელექტრონული დამუშავება
 • კავკასიის ხალხები და ენები
 • იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი
 • სპეციალური პრობლემები (ერგატიულობა ქართველურ ენებში, ბრუნების ტიპოლოგია კავკასიურ ენებში, მოდალობა ქართულში, უარყოფის კატეგორია ქართველურ ენებში, რეფერენციალობა ქართულში)
 • შედარებითი ქართველოლოგია
 • ქართული ენა (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი, პრაგმატიკა)
 • უდიური ენა (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი, პრაგმატიკა)
 • სვანურის სტრუქტურული კურსი
 • მეგრულის სტრუქტურული კურსი
 • ხუნძურის სტრუქტურული კურსი